Yazılar

Sektörel Analiz

Sektörel Değerlendirme

– Dünyada aktif çalışan yaklaşık 2 milyon dişhekiminin %53’ü Amerika , %22’si Avrupa, %12’si Asya, %6’sı Orta Doğu ve %1’i Afrika Kıtası ülkelerinde bulunmaktadır. Ülkemizin nüfus diş hekimi oran kıyaslamasında AB ülkeleri 62 , DSÖ Avrupa ülkeleri 50 olmasına karşın ülkemizde bu oran 28’dir.

– 2010 Yılı toplam 164 milyar dolar dünya tıbbi cihaz ticaret pazarını 15,8 milyar dolar ile %9.6’sını dişçilik ile ilgili cihaz ve aletler sektörü; yine aynı yılda toplam 15.8 milyar dolar dişçilik ile ilgili cihaz ve aletler sektörünün 3.2 milyar dolar ile %20 ‘sini dental implant sektörü oluşturmuştur.

– Uluslararası araştırma şirketlerinin raporları ışığında 2018 yılında dental implant ve protetik dünya marketinin 9.1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacağı öngörülmektedir.

– Uluslararası araştırma şirketleri ve enstitülerin dünya genelinde 300’e yakın dental implant markasının bulunduğu bunlar içinde 224 firmanın üretici olduğu tespit edilmiştir. Dental implant marka sayısı 2005 yılında 92 iken on yıl içinde %300’lük bir artış ile sektöre yeni markalar ve oyuncuların girdiği izlenmiştir. Ayrıca sektörün güçlü temsilcileri son yıllarda birçok implant firmasını satın alarak kendi grup şirketlerine dahil etmişlerdir.

– Dünya dental implant talebini %45-50 Avrupa ülkeleri, %25-30 oranı Kuzey Amerika, %15-20 Asya Pasifik ülkeleri ve %5-10 oranında Latin Amerika ve diğer ülkeler oluşturmaktadır. Nüfusa oranla en yüksek kullanım sayını Güney Kore, İtalya ve İspanya oluştururken en yüksek dental implant kullanım miktarı Amerika Birleşik Devletleri’ndedir.

– 2014 Yılı İMPLANTDER araştırmalarına göre ülkemizde dental implant ticareti ile uğraşan 102 yerli/ithal markanın T.C. Sağlık Bakanlığı TİTUBB portalına kayıtlı 59 firmanın UBB kaydı olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı yılda 350 bin adet implantın satışı yapıldığı öngörüsü ile bu sayıların %56’sını özel diş hastaneleri ve özel poliklinikler, %29’unun serbest çalışan dişhekimleri, %14’ünün üniversite dişhekimliği fakültelerinde ve %1 oranın kamu hastaneleri tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir.

– Dental implant ürünleri sektör temsilcileri ve çeşitli kurumlardan alınan veriler, Gümrük Ticaret ve Sağlık Bakanlığının denetimleri sonucunda ülkemizde kullanılan dental implant ürünlerinin önemli bir oranının yasadışı yollar ile ülkemize giriş yapıldığı ve bir çok global markanın sahte ürünlerinin üldunya-dis-hekimligi-verileri-4kemizde pazarlandığı tespit edilmiştir.

– Ülkemizde kişi başına düşen yıllık gelir oranlarının AB ortalamasından daha düşük olması, diş hekimi sayısının AB ortalamasının çok altında olması, özellikle büyük şehirler dışındaki bölgelerdeki lokasyonlarda implant tedavisi konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği, vatandaşlarımızın diş tedavi korkusu ve diş sağlığına verilen önemin çok düşük olması sektörde implant pratik ve teorik eğitim merkezlerinin yetersizliği, dental turizmin sağlık turizmi içersindeki payının düşük olması ve bu konularda ülkemizde politika ve teşviklerin yetersizliği dental implant tedavi sayılarının gelişmiş ülkelere nazaran çok daha düşük olmasını sağlayan başlıca unsurlardır.

– Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesi içinde bulunan 56 ülkenin nüfusu 1,5 milyardır.

– Yurt dışı tanıtımların ve yurt içi hizmet kalitesinin arttırılması önceliği İle toplam medikal turizm %6 oranı diş tedavisi için tercih edilmiş olan ülkemizin hedeflenen 750.000 turist sayısına ulaşması karşısında sektöre 45.000 yeni müşteri katılacağı öngörüsü karşısında Dental İmplant sektöründe faaliyet gösteren her kesimin hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir. WHO 2011 verilerine göre dünya genelinde bulunan 2 milyon dişhekiminin %43 ‘ü (832 bin) üç ülkede hizmet yapmaktadır. (Amerika Birleşik Devletleri %24, Brezilya %11, Meksika %8)

İMPLANTDER Dental İmplant Sektör Raporu

Türkiye dünya turizm destinasyonları arasında 2011 yılında 29 milyon turist ile 6. sıraya yükselmiş olmasına rağmen, bu turizm hareketlerinden elde edilen gelirler açısından değerlendirildiğinde Türkiye ilk 10 ülke arasına girememektedir.

Dünya genelinde sağlık turizmi toplam harcamaları 100 milyar dolarlık hacme ulaşmış olup, bu harcamada sağlık turistinin payı yaklaşık 22 milyondur.

Ülkemizde her yıl 300.000’e yakın uluslararası hasta kamu ve özel sağlık kuruluşlarında tedavi olmaktadır. Batı ülkelerinde hasta bekleme süresinin çok uzun olması, sağlık hizmetlerinin pahalı olması ve sigorta kapsamlarının daralmaya başlaması, bu alanda Türkiye’yi cazip ve avantajlı bir konuma taşımıştır.

ABD’deki sağlık turizmi harcamalarının 5.5 milyar dolar, Avrupa’da 3.5 milyar euro civarında olduğu, yaklaşık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerden Çek Cumhuriyeti’nin bu sektörden kazancının 1 milyar doları aştığı belirtilmektedir.

Tıbbi cihazlar, her ülke için en öncelikli ve kritik sistemlerden biri olma özelliğini hep koruyan, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Oysaki 258,4 milyar dolarlık dünya pazarı ve 1,9 milyar dolarlık Türkiye pazarı ile sanayi için her kesim tarafından önemsenmesi gereken bir sektördür.

Sağlık sektörünün anahtar girdisini tıbbi cihazlar oluşturur. Bu nedenle ileri teknolojilere konu olan çalışmaları yapabilmek için tıbbi cihaz sanayinin üzerinde titizlikle durulmalıdır.

Dünyada Dental İmplant ve bileşen ürünlerin 2018 yılında yaklaşık 10 milyar dolar gibi büyük bir ticaret hacminde, gerek sanayicilerimizle bu büyük pastadan önemli bir pay almak, gerekse 100 milyar dolarlık dünya medikal turizminde ülkemizi bölgenin en çok tercih edilen ülkeler listesinde ilk sıralarda görebilmek adına kamu, özel sektör ve tüm sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması büyük önem arz etmektedir.

Hızla gelişen küresel şartlarda bizler gelecek nesillerimiz için çok daha ferah bir ülke bırakabilmek adına çok daha fazla çalışmalı, innovatif fikirlere önem veren sanayiciler ile bilim insanlarımızın değer ve beklentilerini karşılayabilen, istekli ve verimli kurumlar oluşturmayı sürdürmeliyiz.

 

Dünya tıbbi cihaz sektör pazarı 2010 yılında 258,4 milyar dolarıdır

2012 yılında pazar büyüklüğünün 307,7 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ile 2015 yılı başında 368,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir.

tibbi-cihaz-sektoru2Dünya’daki en büyük otuz Tıbbi Cihaz firmasının küresel pazardaki payı % 89’dur. (230 milyar dolar) Kalan 27.000 firmanın ise pazar payı %11’dir.

2010 Yılında dünyanın en büyük ilk onu; Johnson & Johnson, Siemens Healthcare, GE Healthcare, Medtronic, Baxter International, Philips Healthcare, Abbott Laboratories, Boston Scientific, Covidien, Becton Dickinson’dır.

Sadece bu ilk on firmanın küresel pazardaki payı, 164 milyar dolar ile %63’dür.

tibbi-cihaz-sektoru3Sağlık sektörü harcamaları içerisinde önemli bir yeri olan tıbbi cihazlar sektörünün kazanılan gelire göre dağılımı incelendiğinde;

2010 yılı itibariyle teşhis ve görüntüleme cihazları alt sektörünün 66.6 milyar dolar ile ilk sırada olduğu, bu alt sektörü ikinci sırada 38.1 milyar dolar ile sarf malzemeleri, üçüncü sırada 33.5 milyar dolar ile ortopedi ve protez cihazları ve aletleri, dördüncü sırada 25.7 milyar dolar ile tedavi edici cihazlar ve son sırada 15.8 milyar dolar ile dişçilik ile ilgili cihaz ve aletlerin takip ettiği görülmektedir.

Dental İmplant Sektörü

JP Morgan Mart 2010 Araştırma raporuna göre 2009 yılında 40 milyar dolar Dünya Ortopedik Ürünler pazar genelinde 2.8 milyar dolar ile dental implantların %7 pazar payına sahip olduğu açıklanmıştır.

2011 Yılında William Blair & Company tarafından yapılan Worldwide Orthopedic Market araştırma raporunda 2010 yılında dental implantların yaklaşık 3 milyar dolar ticaret hacmine ulaştığı tespit edilmiştir.

dental-implant-sektoru-01

 

 

 

Amerikalı MARKETSANDMARKETS araştırma ve analiz kuruluşu tarafından 2013  yılında FORTUNA 500’de yayınlanan Diş İmplantları ve Protez Piyasası (İmplantlar,  Kron ve Köprüler, Abutment’lar) Güncel Eğilimler, Fırsatlar ve 2018 için Küresel Öngörüler” Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik bölgesi ve dünyanın geri kalanındaki büyük pazarları, sınırlamaları ve fırsatları raporuna göre global dental implant sektörü 2015 yılında 4,2 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacağı öngörülmüştür.

Straumann şirketinin yapmış olduğu bir çalışmada ülkelerin 10.000 kişi başına uygulanan/satılan implant sayıları analizinde nüfusa göre oranla implant tüketiminde liste başını Güney Kore almıştır.